Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy działający pod adresem www.guto-manufaktur.com prowadzony jest przez MITTE KONZEPT Monika Jendrzej, NIP 5761458962, REGON 386285294, adres: ul. Lubliniecka 46; 46-380 Dobrodzień, zwana dalej „Sprzedającym”.

Kontakt:

– telefonicznie: +48 697 266 037 (godziny pracy sklepu to 9.00-17.00 w dni robocze)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@guto-manufaktur.com

§ 1 Postanowienia ogólne

Zgodnie z poniższym:

WARUNKI – niniejszy Regulamin,

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa Zamówienie w Sklepie Internetowym,

KLIENT POSIADAJĄCY PRAWA KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jednakże bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów posiadających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.

KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu Internetowego w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, do której ma zastosowanie Umowa Sprzedaży,

UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu,

SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem www.guto-manufaktur.com za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2 Warunki techniczne składania zamówień

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:

połączenie z Internetem, prawidłowo skonfigurowana przeglądarka, aktywne i poprawnie skonfigurowane konto e-mail.

W przypadku korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymagań technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowego działania usługi i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na przebieg procedury składania Zamówienia.

§ 3 Rejestracja

Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna i nieobowiązkowa.

Rejestracja w Sklepie odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail i hasło, akceptuje aktualny Regulamin Sklepu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Rejestracji Konta można również dokonać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie składania Zamówienia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta pomiędzy Klientem a Sklepem.

Po dokonaniu rejestracji w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmodyfikowanych na podstawie późniejszego żądania Klienta.

W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenia umowy) należy wysłać wiadomość e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres e-mail: kontakt@guto-manufaktur.com, z podaniem danych identyfikacyjnych Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji złożonego Zamówienia. W takim przypadku skutek w postaci rozwiązania umowy następuje z chwilą realizacji danego Zamówienia.

Sklep umożliwia składanie Zamówień bez konieczności rejestracji i logowania. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do zawarcia i rozpoczęcia realizacji umowy (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – opcjonalnie adres dostawy). Klient zobowiązany jest do zaakceptowania aktualnego Regulaminu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania Konta Klienta, które umożliwia dostęp do automatycznego śledzenia losów Zamówienia.

§ 4 Warunki zawarcia umowy

1. Na złożenie zamówienia składa się:

a) Wybranie produktu/produktów do koszyka

Klient może wybrać dowolne produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego, zaznaczając ilość produktów. Wybrane artykuły Klient umieszcza do Koszyka za pomocą kliknięcia. W każdej chwili Klient może zmienić zawartość koszyka lub całkowicie go opróżnić. Aby potwierdzić zamówienie, należy kliknąć „Dodaj do koszyka”.

b) Wybór sposobu dostawy,

c) Wybór formy płatności ,

d) Potwierdzenie zamówienia- Klient poprzez kliknięcie przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” dokonuje zamówienia w sklepie internetowym. Klient otrzymuje e-mail potwierdzający zamówienie.

2. Zamówienia można składać również:

wysyłając e-mail na adres e-mail: zamowienia@guto-manufaktur.com

3. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

§ 5 Ceny i podatki

1. Wszystkie ceny towarów są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta, ale nie uwzględnia kosztów wysyłki towaru, który jest naliczany odrębnie.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Określając łączną kwotę zamówienia, do cen towarów sklep dolicza koszty dostawy, które co do zasady obciążają wyłącznie Kupującego.

4. Sklep wystawia faktury VAT na zakupiony towar na żądanie Kupującego. Powyższe żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić dla sklepu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.

§ 6 Warunki i formy płatności

1. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar

gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:

– tradycyjny przelew bankowy: KONTO BANK ING S.A.

36 1050 1171 1000 0092 7770 9425

– płatność elektroniczna i płatność kartą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – usługę płatności świadczy PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, (60-327), Imoje – usługę płatności świadczy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Jeżeli Klient złożył Zamówienie i wybrał opcję płatności inną niż za pobraniem, a płatność nie została zaksięgowana w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od złożenia Zamówienia, jeśli płatność nie zostanie zaksięgowana, Klient otrzyma e-mail z przypomnieniem o konieczności dokonania płatności.

Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia i uprzednio zaakceptowanym przez Klienta, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. Na stronie produktowej Sklep podaje przewidywany czas wysyłki Zamówienia.

§ 7 Roszczenia i skargi

Sklep jest zobowiązany do wydania Towaru bez wad.

W przypadku wad dostarczonych Towarów Klient może według swojego wyboru skorzystać z ewentualnych uprawnień gwarancyjnych oraz uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji są od siebie niezależne.

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Klientami, którym przysługują prawa konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o innym statusie prawnym.

W celu złożenia reklamacji należy poinformować Sklep o zauważonych wadach, udokumentowanych w celu weryfikacji zastrzeżeń i ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania Towaru do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania Towaru do Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie reklamującego w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu w Sklepie wraz z opisem żądań. Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres reklamacje@guto-manufaktur.com lub w formie pisemnej na adres Sklepu.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient lub Klient uprawniony z praw konsumenckich może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla składającego reklamację wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.

Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, zajmie stanowisko w sprawie reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie powiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji. Jeżeli Konsument lub Klient, któremu przysługują prawa konsumenckie, nie otrzyma stanowiska Sklepu w sprawie reklamacji, przyjmuje się, że Sklep uznał reklamację.

Transport Produktów reklamowanych w ramach gwarancji odbywa się na koszt Sklepu poprzez formę dostawy wskazaną przez Sklep. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie wadliwego Produktu, a Sprzedawcy mogą wystarczyć oględziny zdjęć dostarczonych przez Konsumenta lub Klienta posiadającego prawa konsumenta, który zostanie poinformowany po otrzymaniu reklamacji.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący Konsumentem lub Klientem, któremu przysługują prawa konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. W pierwszej kolejności powinien skontaktować się z GUTO pisemnie na adres Sklepu lub elektronicznie na adres e-mail w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie zwrócić Towar do Sklepu. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane na piśmie na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@guto-manufaktur.com, nie później niż w ostatnim dniu terminu 14 dni. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na powyższy adres e-mail, Sklep niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie, przesyłając informację na adres e-mail strony odstępującej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po upływie powyższego terminu nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów używania, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego używania, licząc się z koniecznością jego ewentualnego późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny lub nosi ślady używania, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przesyłki lub zmniejszenia zwracanej kwoty o równowartość wartości uszkodzonego towaru, według uznania Sklepu.

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Klienta, któremu przysługują prawa konsumenta, nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia jest m.in. rzecz:

produkowane według specyfikacji Klienta lub wykorzystywane w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb;

które po dostarczeniu, ze względu na swoją naturę, są nierozerwalnie związane z innymi rzeczami.

Zwracany Towar należy odesłać w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres magazynu Sklepu, po uprzednim kontakcie z obsługą sklepu pod adresem kontakt@guto-manufaktur.com. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zostaną przekazane Konsumentowi lub Klientowi, któremu przysługują prawa konsumenta, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot płatności dokonanych kartą kredytową lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9 Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały w Sklepie (opisy towarów, zdjęcia , elementy graficzne itd.) są własnością sklepu. Kopiowanie ich bez naszej zgody w celach komercyjnych (w całości lub części) jest naruszeniem praw autorskich.

2. Klienci mogą korzystać z materiałów wyłączenie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.2006.90.631 ze zm.),

3. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w § 9. pkt. 2 jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

§ 11 Postanowienia końcowe

Do każdego towaru sprzedawanego przez Sklep wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Faktura VAT dostarczana jest drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory powstałe pomiędzy Klientem a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej z zachowaniem prawa do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.